Welke kosten aan de centrale verwarming zijn voor de huurder – verhuurder?

Ons antwoord:

Overeenkomst met Toptechniek

Diegene die ons contacteert, is degene waar wij een overeenkomst mee hebben. Dat wil zeggen dat wie ons de opdracht geeft voor een een werk, ook gehouden zal zijn onze factuur te voldoen. Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat u ook definitief deze kost zal moeten dragen. Misschien is er iemand anders waar de kost kan worden van teruggevraagd, maar dat is iets waar wij geen rekening mee houden bij het opvolgen van de betalingen. Als u dus wenst dat iemand anders rechtstreeks de kost draagt voor een tussenkomst van ons, dan is het nodig dat deze persoon zelf contact opneemt met ons om werken te laten uitvoeren.

Onderhoud

De huurder is verantwoordelijk voor het goed onderhouden van de ketel centrale verwarming. Hij draagt dan ook de kost voor het onderhoud. Als de schoorsteen ook moet gekuist worden, behoort dat eveneens tot zijn verplichtingen.

Verplichtingen als huurder (gebruiker) van een woning met een centraal stooktoestel

 • De huurder moet het nodige doen om het toestel in goede en veilige staat van werking te houden.
 • De huurder moet volgens een vaste regelmaat een onderhoud laten uitvoeren door een erkend technicus. Schoorsteenreiniging is onderdeel van dat onderhoud.
  • Als na het onderhoud blijkt dat het centraal stooktoestel niet goed werkt of niet veilig is, dan zijn verhuurder en gebruiker verplicht om de tekortkomingen waarvoor ze elk verantwoordelijk zijn, weg te werken. Dat moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden na de datum van het verbrandings- en reinigingsattest. Een nieuw attest levert het bewijs dat het toestel veilig is en goed werkt.
 • De huurder is verplicht
  • uitsluitend de brandstof te gebruiken waarvoor het toestel gemaakt is
  • zo te stoken dat de hinder en uitstoot van verontreinigende stoffen minimaal is
  • atlijd de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant te respecteren.
 • Een nieuwe huurder moet bij de verhuurder de laatste twee reinigings- en verbrandingsattesten opvragen.
 • De huurder houdt de laatste twee reinigings- en verbrandingsattesten bij.
 • De huurder bezorgt een kopie van het reinigings- en verbrandingsattest aan de eigenaar (verhuurder).

Herstellingen

Normaalgezien draagt de verhuurder de last van herstellingen aan de centrale verwarming. Meer info hier.

Eerste ingebruikname

 • De verhuurder zorgt ervoor dat een nieuw of gewijzigd centraal stooktoestel gekeurd wordt door een erkend technicus vóór de eerste ingebruikname door de gebruiker (huurder). Een herkeuring is noodzakelijk bij afkeuring van een nieuw of gewijzigd toestel.
  • De verhuurder zorgt ervoor dat het keuringsrapport bij het toestel kan blijven zolang dat toestel ongewijzigd in gebruik is.
  • Als na de keuring voor de eerste ingebruikname uit het keuringsrapport blijkt dat een verbouwing of een aanpassing van het centrale stooktoestel of van de schoorsteen noodzakelijk is, dan moet de eigenaar de tekortkomingen weg laten werken en daarvan een bewijs (een nieuw keuringsrapport) leveren.
 • De verhuurder moet de duplicaten van minstens de laatste twee verbrandings- en reinigingsattesten bijhouden. De eigenaar krijgt dat attest van de gebruiker, die verplicht is het onderhoud te laten uitvoeren.
  • Als na het onderhoud blijkt dat het centraal stooktoestel niet goed werkt of niet veilg is, dan zijn verhuurder en huurder verplicht om de tekortkomingen die tot hun verantwoordelijkheden behoren weg te laten werken. Dat moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden na de datum van het attest. Een nieuw attest levert het bewijs dat het toestel goed werkt en veilig is.
   Als er gebreken aan de schoorsteen zijn of als er herstellingen nodig zijn, dan is de verhuurder daarvoor verantwoordelijk.
 • De verhuurder moet volgens een vaste regelmaat een verwarmingsaudit laten uitvoeren en het meest recente verwarmingsauditrapport bijhouden zolang het toestel in gebruik is.
 • De verhuurder moet de benodigde rapporten en attesten op vraag aan een nieuwe huurder bezorgen.